cat .ssh/id_rsa.pub | ssh hostname 'cat >> ~/.ssh/authorized_keys'